Giới thiệu Bảo hiểm HD
Liên hệ

Hướng dẫn của Bộ Tài chính về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

#Tin tức công ty | | Theo Bảo hiểm HD

Ngày 21/01/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 753/BTC-QLBH hướng dẫn một số quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (CNBB). Cụ thể:

 

1)      Về sửa đổi, bổ sung (SĐBS) hợp đồng bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm đã giao kết trước ngày Nghị định 97/2021/NĐ-CP có hiệu lực:

 

– Các hợp đồng bảo hiểm CNBB đã giao kết trước ngày NĐ 97/2021/NĐ-CP có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết.

 

– Trường hợp SĐBS hợp đồng bảo hiểm CNBB có nội dung SĐBS được quy định tại NĐ 97/2021/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại NĐ 97/2021/NĐ-CP.

 

– Trường hợp SĐBS hợp đồng bảo hiểm có thay đổi (tăng, giảm) số tiền bảo hiểm thuộc nội dung quy định tại NĐ 97/2021/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại NĐ 97/2021/NĐ-CP kể từ thời điểm SĐBS hợp đồng bảo hiểm.

 

2)      Đối với hợp đồng bảo hiểm CNBB cho hàng hóa có thỏa thuận khai báo hàng hóa định kỳ:

 

Trường hợp khai báo hàng hóa không phải là sửa đổi, bổ sung HĐBH, các DNBH thực hiện theo thỏa thuận tại HĐBH & quy định pháp luật.

 

3)      Về việc hoàn phí cho bên mua bảo hiểm do không có tổn thất: 

 

DNBH không được hoàn phí cho Bên mua bảo hiểm do không có tổn thất để giảm phí bảo hiểm trong BHCNBB.

 

4)      Về mức phí bảo hiểm CNBB trong trường hợp đấu thầu:

 

Trong mọi trường hợp bán BHCNBB (bao gồm cả thông qua đấu thầu), mức phí bảo hiểm CNBB thực hiện theo quy định về bảo hiểm CNBB (mức phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm CNBB giao kết trước ngày 23/12/2021 theo quy định tại NĐ 23/2018/NĐ-CP, mức phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm CNBB giao kết từ ngày 23/12/2021 theo quy định tại NĐ 97/2021/NĐ-CP).

 

Xem chi tiết tại đây.

Từ khoá liên quan, tags

Tin tức liên quan

Xem tất cả