Giới thiệu Bảo hiểm HD
Liên hệ

Privacy Policy | Chính Sách Bảo Mật và Chia Sẻ Thông Tin

#Chưa được phân loại | | Theo Từ Kỳ Long

This Privacy Policy govern your access of HD Insurance’s Service Platform and the Services.
Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này điều chỉnh việc bạn truy cập vào Nền Tảng Dịch Vụ và Dịch Vụ của Bảo hiểm HD.

 

1. Explanation of words:

Giải thích từ ngữ:

a)“Service Platform” means the software, application(s) and/or module(s) as may be provisioned by HD Insurance or by HD Insurance’s providers.
“Nền Tảng Dịch Vụ” có nghĩa là các phần mềm, các ứng dụng, và/hoặc các mô-đun được cung cấp bởi Bảo hiểm HD hoặc các nhà cung cấp của Bảo hiểm HD.

 

b)“Services” means services, information and functions made available by HD Insurance or HD Insurance’s providers through the Service Platform.
“Dịch Vụ” có nghĩa là các dịch vụ, thông tin và chức năng được cung cấp bởi Bảo hiểm HD hoặc bên cung cấp của Bảo hiểm HD thông qua Nền Tảng Dịch Vụ.

 

c)”Intellectual Property Rights” means all copyright, patents, utility innovations, trademarks and service marks, geographical indications, domain names, layout design rights, registered designs, design rights, database rights, trade or business names, rights protecting trade secrets and confidential information, rights protecting go odwill and reputation, and all other similar or corresponding proprietary rights and all applications for the same, whether presently existing or created in the future, anywhere in the world, whether registered or not, and all benefits, privileges, rights to sue, recover damages and obtain relief or other remedies for any past, current or future infringement, misappropriation or violation of any of the foregoing rights.
“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ” là tất cả bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và nhãn dịch vụ, chỉ dẫn địa lý, tên miền, thiết kế bố trí mạch bán dẫn, thiết kế được đăng ký, quyền thiết kế, quyền về cơ sở dữ liệu, tên kinh doanh và thương mại, quyền bảo vệ bí mật kinh doanh và thông tin bảo mật, quyền bảo vệ thiện chí và uy tín, và tất cả quyền độc quyền tương tự hoặc phù hợp và tất cả đăng ký bảo hộ tất cả quyền trên, cho dù hiện đang tồn tại hoặc hình thành trong tương lai, ở bất kỳ đâu trên thế giới, đã được đăng ký hay chưa, và tất cả lợi ích, đặc quyền, quyền khởi kiện, nhận tiền bồi hoàn và việc được áp dụng các biện pháp tạm thời hoặc các biện pháp khắc phục khác đối với bất kỳ vi phạm bản quyền, chiếm đoạt hoặc sự xâm phạm của bất cứ quyền nào trên, ở quá khứ, hiện tại hoặc trong tương lai.

 

d)“Personal Data” means any data about you from which you can be identified, either (i) from that data; or (ii) from that data and other information to which HD Insurance have or are likely to have access, including data in our records as may be updated.
“Thông Tin Cá Nhân” bao gồm bất kỳ dữ liệu nào về bạn mà từ đó có thể nhận biết bạn, dù (i) từ dữ liệu đó; hoặc (ii) từ dữ liệu đó và các thông tin khác mà Bảo hiểm HD có hoặc có thể truy cập được, bao gồm dữ liệu trong hồ sơ của Bảo hiểm HD như được cập nhật.

 

e)“Third Party” means a legal entity that is not a party to this Privacy Policy.
“Bên Thứ Ba” có nghĩa là chủ thể không phải là một bên của Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này.

 

f)“Trademarks” means the trademarks, service marks, trade names and logos used and displayed on the Service Platform.
“Nhãn Hiệu” có nghĩa là các nhãn hiệu sản phẩm, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và các logo được sử dụng và trình bày trên Nền Tảng Dịch Vụ.

 

g)“User” means any party with access to the Service Platform and/or who uses the Services.
“Người Dùng” có nghĩa là bất kỳ bên nào có thể truy cập vào Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc người sử dụng Dịch Vụ.

 

h)“User Content” means any information, text, graphics, photographs and/or other materials submitted by any User for inclusion, implementation, hosting and/or posting through the Service Platform and/or Services or by such other means as HD Insurance may prescribe.
“Nội Dung Người Dùng” có nghĩa bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, hình ảnh và/hoặc các tài nguyên khác được nhập vào bởi bất kỳ Người Dùng nào để bổ sung, thực hiện, lưu trữ và/hoặc đăng tải thông qua Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ hoặc bằng các phương tiện khác mà chúng tôi có thể quy định.

 

2. License to use service Platform:

Cấp phép sử dụng Nền Tảng Dịch Vụ:

The Service Platform is proprietary to HD Insurance and/or our service providers. If you agree to this Privacy Policy of Service by clicking the accept button, HD Insurance grant you a personal, limited, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable right to use the Service Platform, for the purpose of accessing and using the Services.
Nền Tảng Dịch Vụ là tài sản của Bảo hiểm HD và/hoặc của các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn đồng ý với Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này bằng cách nhấn vào nút chấp nhận, chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng Nền Tảng Dịch Vụ mang tính cá nhân, bị giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển giao và không được cấp quyền lại, để truy cập và sử dụng Dịch Vụ.

 

3. Access to and/or use of Services:

Truy cập và/hoặc sử dụng Dịch Vụ:

HD Insurance may invalidate the Username and/or Password without prior notice and shall not be liable for any damage. You hereby agree to change your Password from time to time and to keep the Username and Password confidential and shall be responsible for the security of your account and liable for any disclosure or use of the Username and/or Password.
Chúng tôi có thể vô hiệu hóa Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu mà không thông báo trước và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào. Bạn sau đây đồng ý thay đổi Mật Khẩu theo thời gian và giữ Tên Người Dùng và Mật Khẩu bí mật và sẽ chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản của bạn và sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc tiết lộ hoặc sử dụng của Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu.

 

4. General use of Services and/or access of Service Platform:

Sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng Dịch Vụ:

4.1.You agree to comply with all the guidelines, notices, operating rules and policies and instructions pertaining to the use of the Services and/or access of the Service Platform, as well as any amendments to the aforementioned, issued by HD Insurance.
Bạn đồng ý tuân thủ với tất cả các hướng dẫn, thông báo, quy tắc và chính sách vận hành và các chỉ dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng Dịch Vụ, cũng như bất kỳ sửa đổi nào của các tài liệu trên, do Bảo hiểm HD ban hành.

 

4.2.You agree and undertake NOT to, under any circumstances:
Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG làm các hành vi sau, dưới bất kỳ hoàn cảnh nào:
a)use the Services and/or the Service Platform for illegal purposes.
sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Nền Tảng Dịch Vụ cho mục đích phi pháp.

b)impersonate any person or entity or to falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with any person or entity;
mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố sai hoặc bằng cách khác xuyên tạc mối liên kết của bạn với bất kỳ người hoặc tổ chức nào;

 

c)attempt to gain unauthorised access to or otherwise interfere or disrupt other computer systems or networks connected to the Service Platform and/or Services;
cố gắng truy cập trái phép vào hoặc can thiệp theo cách khác hoặc làm gián đoạn các hệ thống hoặc mạng lưới máy tính khác có kết nối với Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ;

 

d)post, promote or transmit through the Service Platform and/or Services any Prohibited Materials (“Prohibited Material” means any information, graphics, photographs, data and/or any other material that: (i) contains any computer virus or other invasive or damaging code, program or macro; (ii) infringes any third-party Intellectual Property Rights or any other proprietary rights; (iii) is defamatory, libellous or threatening; (iv) is obscene, pornographic, indecent, counterfeited, fraudulent, stolen, harmful or otherwise illegal under the applicable law; and/or; (v) is or may be construed as offensive and/or otherwise objectionable, in our sole opinion).
đăng, quảng bá hoặc truyền tải thông qua Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ bất kỳ Tư Liệu Bị Cấm nào (“Tư Liệu Bị Cấm” có nghĩa là bất kỳ thông tin, đồ họa, hình ảnh, dữ liệu và/hoặc bất kỳ tài nguyên khác mà: (i) chứa đựng vi rút máy tính hoặc các mã, chương trình hoặc macro có tính xâm nhập hoặc gây hại; (ii) vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ hoặc bất cứ quyền về tài sản của bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) mang tính xúc phạm, phỉ báng hoặc đe dọa; (iv) mang tính khiêu dâm, ấu dâm, không đứng đắn, giả mạo, lừa đảo, đánh cắp, có hại hoặc bất hợp pháp theo luật hiện hành; và/hoặc (v) gây khó chịu hoặc có thể gây khó chịu và/hoặc có thể bị phản đối, theo ý kiến riêng của chúng tôi);

 

e)interfere with another’s utilisation of the Service Platform and/or Services;
can thiệp vào việc sử dụng Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ của người khác;

 

f)use or upload, in any way, any software or material that contains, or which you have reason to suspect that contains, viruses, damaging components, malicious code or harmful components which may impair or corrupt the Service Platform and/or Services or damage or interfere with the operation of another User’s computer or the Service Platform and/or Services.
sử dụng hoặc tải lên, bằng bất kỳ cách thức nào, bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào có chứa, hoặc bạn có lý do để nghi ngờ rằng có chứa, vi-rút, thành phần gây hại, mã độc hoặc các tác nhân gây hại có thể làm hư hại hoặc làm hỏng Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ hoặc gây thiệt hại hoặc can thiệp vào hoạt động của máy tính của Người Dùng khác hoặc Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ.

 

4.3.HD Insurance and our service providers are entitled and authorised to host, represent, display or signify on or through the Service Platform and/or any Services that any User Content are from you. You acknowledge that other Users may act upon, rely on or regard such User Content as if they were carried out, posted or transmitted by you. HD Insurance shall not be responsible for the contents of your postings, transmissions or communications through the Service Platform and you are solely responsible therefor.
Bảo hiểm HD và bên cung cấp dịch vụ của Bảo hiểm HD có quyền và được uỷ quyền lưu trữ, đại diện, hiển thị hoặc biểu thị bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào của bạn trên hoặc thông qua Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ. Bạn thừa nhận rằng Người Dùng khác có thể hành động theo, dựa vào hoặc xem những Nội Dung Người Dùng như thể những thông tin này được thực hiện, đăng tải hoặc chuyển giao bởi bạn. Bảo hiểm HD không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung của bài đăng, truyền tải hoặc trao đổi của bạn thông qua Nền Tảng Dịch Vụ và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung này.

 

5. Intellectual Property Rights:

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

5.1.The Intellectual Property Rights in and to the Service Platform and the Materials are owned, licensed to or controlled by HD Insurance, our licensors or our service providers. HD Insurance reserve the right to enforce our Intellectual Property Rights to the fullest extent of the law.
Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trong Nền Tảng Dịch Vụ và các Tư Liệu được sở hữu, cấp phép hoặc kiểm soát bởi chúng tôi, bên cấp phép của chúng tôi và bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi đến mức tối đa theo quy định của pháp luật.

 

5.2.You warrant and represent that you have the right and authority to submit your User Content and that the User Content or any part thereof does not infringe the Intellectual Property Rights or any other rights of any Third Party. You hereby consent and grant to HD Insurance and our service providers a non-exclusive, world-wide, royalty-free licence and right to host, transmit, distribute or use (which will include the right to copy, reproduce and/or publish) the User Content in connection with:
Bạn cam kết và cam đoan rằng bạn có quyền và thẩm quyền để đăng tải Nội Dung Người Dùng của bạn và rằng Nội Dung Người Dùng hoặc bất kỳ phần nào của nội dung này không vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ hoặc bất kỳ quyền khác của bất kỳ Bên Thứ Ba nào. Bạn đồng ý và cấp cho chúng tôi và bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí và quyền được lưu trữ, chuyển giao, phân phối và sử dụng (bao gồm quyền sao chép, tái sản xuất và hoặc công bố) Nội Dung Người Dùng có liên quan đến:

a)Service Platform and/or the Services; and
Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ; và

 

b)data mining, data compilation or data extraction for the purposes of statistical or trade analysis.
khai thác dữ liệu, tổng hợp dữ liệu hoặc trích xuất dữ liệu cho mục đích phân tích thống kê hoặc thương mại.

 

5.3.The HD Insurance’s trademarks are registered and unregistered trademarks of HD Insurance. Nothing on the Service Platform and Services shall be construed as granting right to use (including as a meta tag or as a “hot” link to any other website) any our HD Insurance’s trademarks displayed on the Services without our written permission.
Các Nhãn Hiệu của Bảo hiểm HD là những nhãn hiệu được đăng ký và chưa được đăng ký của Bảo hiểm HD. Không có quy định nào của Nền Tảng Dịch Vụ và Dịch Vụ này sẽ được giải thích là cấp quyền để sử dụng (bao gồm thẻ meta hoặc một liên kết “nhanh” đến trang web khác) bất kỳ Nhãn Hiệu được trình bày trên Dịch Vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản của Bảo hiểm HD.

 

6. Our limitation of responsibility and liability:

Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi:

6.1.The Services, the Service Platform and the Materials are provided on an “as is” and “as available” basis. All data and/or information contained in the Service Platform and/or the Services are provided for informational purposes only. HD Insurance and our service providers do not warrant:
Dịch Vụ, Nền Tảng Dịch Vụ và Tư Liệu được cung cấp trên cơ sở “nguyên bản” và “có sẵn”. Tất cả dữ liệu và/hoặc thông tin chứa đựng trên Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ chỉ được cung cấp cho mục đích xử lý thông tin. Bảo hiểm HD và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi không bảo đảm:

 

a)the accuracy, timeliness, adequacy, commercial value or completeness of all data and/or information contained in the Service Platform, the Services or the Materials;
tính chính xác, kịp thời, đầy đủ, giá trị thương mại hoặc tính hoàn thiện của tất cả các thông tin và/hoặc dữ liệu có trong Nền Tảng Dịch Vụ, Dịch Vụ hoặc Tư Liệu;

 

b)that the Service Platform, the Services or that any of the Materials will be provided uninterrupted, secure or free from errors or omissions, or that any identified defect will be corrected;
rằng Nền Tảng Dịch Vụ, Dịch Vụ hoặc bất kỳ Tư Liệu nào sẽ được cung cấp không gián đoạn, bảo đảm và không gặp phải lỗi hoặc thiếu sót, hay bảo đảm rằng các lỗi được xác định sẽ được khắc phục;

 

c)that the Service Platform or the Services will be compatible with any hardware or software, or the files on your browser and/or operating system;
rằng Nền Tảng Dịch Vụ hoặc Dịch Vụ sẽ tương thích với bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm, hoặc dữ liệu trên trình duyệt của bạn và/hoặc hệ thống vận hành;

 

d)that the Service Platform, the Services or the Materials are free from any computer virus or other malicious, destructive or corrupting code, agent, program or macros; and
rằng Nền Tảng Dịch Vụ, Dịch Vụ hoặc Tư Liệu miễn nhiễm vi rút máy tính hoặc các mã độc, các mã, tác nhân, chương trình hoặc macro độc hại hoặc phá hoại; và

 

e)the security of any information transmitted by you or to you through the Service Platform or the Services, and you accept the risk that any information transmitted or received through the Services or the Service Platform may be accessed by unauthorised Third Parties and/or disclosed by HD Insurance to Third Parties purporting to be you or purporting to act under your authority. Transmissions over the Internet and electronic mail may be subject to interruption, transmission blackout, delayed transmission due to internet traffic or incorrect data transmission due to the public nature of the Internet.
bảo vệ các thông tin được truyền bởi bạn hoặc cho bạn thông qua Nền Tảng Dịch Vụ hoặc Dịch Vụ, và bạn chấp nhận rủi ro rằng bất kỳ thông tin nào được truyền hoặc nhận thông qua Dịch Vụ hoặc Nền Tảng Dịch Vụ có thể bị truy cập bởi các Bên Thứ Ba không được phép và/hoặc được tiết lộ bởi Bảo hiểm HD cho các Bên Thứ Ba vì mục đích của bạn hoặc theo sự cho phép của bạn. Việc chuyển dữ liệu trên Internet và thư điện tử có thể bị gián đoạn, mất kết nối, kết nối chậm do nghẽn mạng Internet hoặc do việc truyền dữ liệu không chính xác do bản chất công cộng của Internet.

 

6.2.HD Insurance shall not be liable to you for any loss, damages or expenses (including any direct, indirect, incidental, special, consequential or punitive damages or economic loss or any claims for loss of profits or loss of use) whatsoever or howsoever caused (regardless of the form of action) arising directly or indirectly in connection with:
Bảo hiểm HD sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn cho bất kỳ thiệt hại, chi phí nào (bao gồm mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do tai nạn, đặc biệt, do hậu quả hoặc biện pháp trừng phạt hoặc thiệt hại kinh tế hoặc bất kỳ khiếu nại nào về việc mất lợi nhuận hoặc mất quyền sử dụng) do bất cứ điều gì gây ra (bất kể do hình thức hành động nào) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan:

 

a)any access, use and/or inability to use (including prohibitions, restrictions, interruptions and delays in the use of) the Service Platform or the Services;
bất kỳ truy cập, sử dụng và/hoặc do không thể sử dụng (bao gồm cả do bị cấm, hạn chế, gián đoạn hoặc trì hoãn việc sử dụng) Nền Tảng Dịch Vụ hoặc Dịch Vụ;

 

b)any inaccuracies, error or omission, regardless of cause, in the Materials;
bất kỳ sự không chính xác, lỗi hoặc thiếu sót, bất kể nguyên nhân, trong Tư Liệu;

 

c)reliance on any data or information made available through the Service Platform and/or through the Services. You should not act on such data or information without first independently verifying its contents and/or consulting independent legal, tax, financial and other advisers;
phụ thuộc vào bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào có sẵn thông qua Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc qua Dịch Vụ. Bạn không nên hành động dựa trên dữ liệu hoặc thông tin đó mà không xác minh độc lập nội dung của nó và/hoặc tư vấn độc lập về pháp lý, thuế, tài chính và các bên tư vấn khác;

 

d)any system, server or connection failure, error, omission, interruption, delay in transmission, computer virus or other malicious, destructive or corrupting code, agent program or macros; and
bất kỳ hệ thống, máy chủ hoặc lỗi kết nối, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, chậm đường truyền, vi rút máy tính hoặc mã độc, phá hoại hoặc làm hỏng mã, chương trình đại lý hoặc macro; và

 

e)any use of or access to any other website or webpage linked to the Service Platform, even if HD Insurance or our officers or agents or employees may have been advised of, or otherwise might have anticipated, the possibility of the same.
bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ trang web nào khác được liên kết với Nền Tảng Dịch Vụ, ngay cả khi chúng tôi hoặc nhân sự hoặc nhân viên của chúng tôi có thể đã được thông báo hoặc có thể đã dự đoán trước.

 

 

7. Consent to disclosure & provision of information:

Đồng ý cho phép tiết lộ và quy định về thông tin:

7.1.By accessing the Service Platform and/or using the Services, you agree that HD Insurance can collect, use and disclose any Personal Data you provide to HD Insurance in accordance with this Privacy Policy.
Bằng việc truy cập vào Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo Chính sách quyền riêng tư này.

 

7.2.HD Insurance neither endorse nor assume any responsibility for the contents of your transmissions or communications through the Service Platform and/or Services and you are solely responsible therefor. You acknowledge and agree that all information and/or particulars sent or submitted by you in relation to any access or use of the Service Platform and/or Services or which have been collected from your access or use of the Service Platform and/or Services (including Personal Data) may be used by HD Insurance or shared with HD Insurance’s service providers, agents, business partners. Specifically, the information may be used for the following purposes and you consent to HD Insurance and our service providers processing any such information for the purposes of:
Chúng tôi không xác nhận cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung mà bạn truyền hoặc trao đổi thông qua Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ và bạn chịu trách nhiệm riêng đối với các nội dung này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các thông tin và/hoặc các mẩu tin được gửi và trình bày bởi bạn có liên quan đến bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ hoặc đã được thu thập từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ (bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân) có thể được sử dụng bởi Bảo hiểm HD hoặc được chia sẻ với bên cung cấp dịch vụ cho Bảo hiểm HD, đại lý, đối tác kinh doanh của Bảo hiểm HD. Đặc biệt, thông tin có thể được dùng cho những mục đích sau và bạn đồng ý cho phép Bảo hiểm HD và bên cung cấp dịch vụ cho Bảo hiểm HD xử lý những thông tin này với các mục đích sau:

 

a)providing our products and services to you, including in connection with assessing and processing any applications, instructions, or requests from you, payment processing, identity verification and account administration and management;
cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn, bao gồm các dịch vụ, sản phẩm có liên quan đến việc truy cập và xử lý bất kì đơn đăng ký, hướng dẫn, hoặc yêu cầu từ bạn, xử lý thanh toán, xác minh danh tính và quản lý và điều hành tài khoản;

 

b)improving and marketing our products and services to you;
hoàn thiện và quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn;

 

c)communicating with you, including providing you with information and/or updates on products, services and/or promotions offered by HD Insurance;
trao đổi với bạn, bao gồm cung cấp cho bạn thông tin và/hoặc cập nhật về sản phẩm, dịch vụ và/hoặc các khuyến mại do chúng tôi đưa ra;

 

d)managing and developing infrastructure with our service providers;
quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng với bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi;

 

e)responding to your queries or feedback;
phản hồi các câu hỏi hoặc góp ý của bạn;

 

f)addressing or investigating any complaints, claims or disputes;
tiếp cận hoặc điều tra bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc tranh chấp;

 

g)crime and fraud detection, prevention, investigation and prosecution;
xác định, ngăn chặn, điều tra và truy tố tội phạm và các hành vi lừa đảo;

 

h)compliance with HD Insurance’s internal policies and procedures or any applicable laws, regulations or requests from any regulatory authority;
tuân thủ với các chính sách và quy trình nội bộ của Bảo hiểm HD hoặc bất kỳ luật áp dụng, quy định hoặc yêu cầu từ bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào;

 

i)audit and record keeping purposes;
cho mục đích kiểm toán và lưu trữ tài liệu;

 

j)understanding user needs;
tìm hiểu nhu cầu và sở thích của người dùng;

 

k)any purposes authorized by applicable laws;
bất kỳ mục đích nào được phép theo quy định pháp luật áp dụng;

 

l)for data mining, data compilation or data extraction for the purposes of statistical or other forms of analysis;
khai thác dữ liệu, tổng hợp dữ liệu hoặc trích xuất dữ liệu cho mục đích thống kê hoặc các hình thức phân tích khác.

 

m)merging your Personal Data with information obtained from third party sources, for aforesaid purposes.
hợp nhất Thông Tin Cá nhân của bạn với thông tin có được từ các nguồn của bên thứ ba, cho các mục đích nêu trên.

 

 

8. Termination:

Chấm Dứt:

In our sole and absolute discretion, HD Insurance may with immediate effect upon giving you notice, terminate your access and use of the Service Platform and/or Services and/or disable the Username and Password. HD Insurance may bar access to the Service Platform and/or Services (or any part thereof) for any reason whatsoever, including a breach of any of this Privacy Policy or where if HD Insurance believe that you have violated or acted inconsistently with any terms or conditions set out herein, or if in our opinion or the opinion of any regulatory authority, it is not suitable to continue providing the services relating to the Service Platform.
Dựa trên quyền định đoạt tuyệt đối của chúng tôi, Bảo hiểm HD có thể ngay lập tức chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc các Dịch Vụ và/hoặc vô hiệu hóa Tên Người Dùng và Mật Khẩu. Chúng tôi có thể ngăn truy cập đến Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc các Dịch Vụ (hoặc bất kỳ thành phần nào trong đó) vì bất cứ lý do gì, bao gồm việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm hoặc có hành vi không phù hợp với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện được quy định ở đây, hoặc nếu có ý kiến của chúng tôi hoặc của bất kỳ cơ quan quản lý nào cho rằng việc tiếp tục cung cấp các dịch vụ liên quan Nền Tảng Dịch Vụ là không phù hợp.

 

 

9. General:

Điều Khoản Chung:

9.1.You agree: (a) to access and/or use the Service Platform and/or Services only in accordance with this Privacy Policy and further agree to conduct any activity relating to the Services in good faith; and (b) to ensure that any information or data you post or cause to appear on the Service Platform in connection with the Services is accurate and agree to take sole responsibility for such information and data.
Bạn đồng ý: (a) truy cập và/hoặc chỉ sử dụng Nền Tảng Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ theo quy định của Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này và đồng ý thực hiện các hoạt động liên quan đến Dịch Vụ một cách thiện chí; và (b) đảm bảo bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu mà bạn đăng tải hoặc làm cho xuất hiện trên Nền Tảng Dịch Vụ có liên quan đến Dịch Vụ là chính xác và đồng ý chịu trách nhiệm duy nhất cho những thông tin và dữ liệu đó.

 

9.2.This Privacy Policy shall be governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam. The Vietnamese court is the competent authority to resolve any dispute.
Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Tòa án Việt Nam là cơ quan có thẩm quyết giải quyết nếu có bất kỳ tranh chấp nào.

Từ khoá liên quan, tags

Tin tức liên quan

Xem tất cả